Generelle vilkår og betingelser

Følgende betingelser er en del av alle kontrakter som er inngått med oss. Vi forplikter oss til å overholde disse forholdene i våre handlinger selv utenfor kontrakter.

Følgende oversettelse er kun til informasjonsformål. I tilfelle konflikt eller inkonsekvens mellom denne oversatte versjonen og den engelske versjonen, skal den engelske versjonen ha forrang.

1. Generelt

 1. Følgende betingelser er en del av alle kontrakter som er inngått med oss. Vi forplikter oss til å overholde disse forholdene i våre handlinger selv utenfor kontrakter.
 2. Den siste versjonen av disse generelle vilkårene og betingelsene skal også gjelde for alle påfølgende transaksjoner uten uttrykkelig erklæring eller samtykke etter deres inngåelse. Gyldigheten av vår EULA skal ikke påvirkes; begge sett med vilkår og betingelser skal gjelde parallelt. I tilfelle av overlapping skal disse generelle vilkårene ha forrang.
 3. Vi protesterer herved mot motbekreftelser, mottilbud eller andre henvisninger fra avtalepart til deres forretningsbetingelser; avvikende vilkår og betingelser for avtalepart skal bare gjelde når de er skriftlig bekreftet av oss.

2. Utsendelse av e-poster

 1. Samtykkeerklæring

  Generelt skal e-post (reklame/nyhetsbrev) bare sendes etter forutgående samtykkeerklæring fra adressaten (opt-in). Denne samtykkeerklæringen må oppfylle følgende krav:
  1. Samtykke må gis aktivt og diskret. Adressaten må enten klikke/krysse av i en rute eller gi en like eksplisitt samtykkeerklæring. Denne erklæringen kan kun gjelde for annonsering og kan ikke være en del av andre erklæringer (f.eks. samtykke til generelle vilkår eller generelle retningslinjer for personvern).
  2. Samtykke må ha blitt gitt for den konkrete saken og på en informert måte. Mottakeren av samtykket må navngis spesifikt. Næringssektorer og områder som skal fremmes, må også oppgis tydelig og forståelig.
  3. Samtykke gitt av mindreårige skal bare være gyldig forutsatt at
   • personene har fylt 16 år, eller
   • samtykke er gitt av deres juridiske foresatte.
  4. Ved innhenting av samtykke, skal vi tydelig og spesifikt påpeke at dette kan tilbakekalles når som helst og med virkning for fremtiden. Opplysningen skal inneholde detaljer om hvordan og til hvem tilbaketrekking av samtykke skal formidles. Å trekke tilbake samtykke skal ikke være mer komplisert enn å gi samtykke. Når den er mottatt, skal kanselleringen tre i kraft etter fem virkedager.
 2. Som unntak skal det være mulig å sende e-post til kunder uten forutgående samtykke (jf. 2.1) forutsatt at følgende betingelser gjelder:

  1. det foreligger allerede et eksisterende kundeforhold (eksisterende bytteavtale mot betaling),
  2. direkte annonsering av egne lignende produkter eller tjenester,
  3. beskjed om muligheten for å tilbakekalle samtykke (ved erklæring og ved hver bruk av e-postadressen) uten å pådra seg andre kostnader enn overføringskostnader, som reguleres av basisatser, og
  4. ingen innvending er fremsatt.
 3. Kunden, dvs. vår avtalepartner, skal være tydelig identifiserbar. Hver virksomhetsrelatert e-post som sendes, skal inneholde et lett gjenkjennelig avtrykk som fulltekst. Avtrykket skal inneholde følgende informasjon:

  1. navn og adresse som klienten er registrert under; for juridiske personer: handelsregister, foreningsregister, partnerskapsregister eller kooperativsregister der de er innlemmet sammen med relevant registreringsnummer;
  2. kontaktinformasjon, men i det minste et gyldig telefonnummer eller elektronisk kontaktskjema, samt en e-postadresse og avtrykk i henhold til artikkel 5 (1) i EUs e-handelsdirektiv 2000/31 / EF og deres nasjonale implementeringer (f.eks. i Tyskland: §5 (1) Telemediengesetz (TMG))
  3. MVA-identifikasjonsnummer eller organisasjonsnummer, hvis tilgjengelig.
  Ytterligere informasjonsforpliktelser i henhold til nasjonal lovgivning skal ikke påvirkes.
 4. Hver e-post skal inneholde et tilbud om avmelding. Avmelding skal i prinsippet være mulig for mottakere uten kunnskap om tilgangsinformasjon (f.eks. brukernavn og passord). Unntak kan tillates av eco Complaints Office, forutsatt at tjenesten som tilbys krever annerledes håndtering på grunn av spesielle funksjoner.
 5. Verken avsender eller kommersiell art skal være skjult eller maskert i overskriften eller emnelinjen til e-posten. Med skjult eller maskert menes det at overskrift eller emnelinje bevisst er designet for å gi mottakerne misvisende, eller ingen, informasjon om avsenderens faktiske identitet eller meldingens kommersielle karakter.

3. Tvisteløsning

I henhold til §36 VSBG (lov om alternativ tvisteløsning for forbrukertvister, se direktiv 2013/11 / EU), vi herved informere deg om at vi ikke vil delta i tvisteløsningssaker i regi av voldgiftsutvalg, noe vi heller ikke er forpliktet til å gjøre.

EU-kommisjonens plattform for online tvisteløsning https://www.ec.europa.eu/consumers/odr

4. Avsluttende bestemmelser

 1. Der valg av lov tillates skal Oldenburg være rettssted for alle tvister som oppstår som følge av kontraktsforholdet.
 2. Loven i Forbundsrepublikken Tyskland skal gjelde. Internasjonal salgslov er ekskludert. Dette gjelder også uttrykkelig for anvendelsen av FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer (CISG).
 3. Ineffektivitet av individuelle bestemmelser i disse generelle salgsbetingelsene skal ikke påvirke effektiviteten av gjenværende bestemmelser. Ineffektive bestemmelser skal anses som avløst av effektive bestemmelser som er egnet til å oppnå det økonomiske formål til de utelatte bestemmelsene så langt det er mulig.