Umowa licencyjna użytkownika końcowego
1. Definicje:

W ramach niniejszej umowy licencyjnej obowiązują następujące definicje:

1.1 "Produkt MAGIX" oznacza produkt licencjonowany niniejszą umową, składający się z oprogramowania i ewentualnie dodatkowej zawartości.

1.2 "Oprogramowanie" oznacza program komputerowy licencjonowany niniejszą umową, będący częścią produktu MAGIX w postaci kodowanego formatu, łącznie ze wszystkimi aktualizacjami i uaktualnieniami, poza dostarczoną zawartością.

1.3 Jako "Zawartość" rozumiane są dodatkowe treści będące częścią oprogramowania produktu MAGIX. Są to na przykład pliki muzyczne, pliki wideo czy pliki zdjęć, dane dźwiękowe czy szablony zawierające określone pliki.

1.4 „Komputer” oznacza każde fizyczne i wirtualne urządzenie przetwarzające dane za pomocą zaprogramowanego procesu odczytu (np. komputer PC, laptop, stacja pracy, instancja wirtualnego sprzętu itp.), w połączeniu z CPU bądź procesorem wielordzeniowym. W przypadku sieci następuje: jeżeli poszczególne komputery znajdujące się w sieci mają dostęp do jednego serwera, na którym zainstalowano produkt MAGIX, wówczas każdy komputer sieci (stacja pracy) jest rozumiany jako komputer w sensie niniejszej umowy. Oznacza to, że dla każdego komputera pracującego w sieci wymagana jest osobna licencja.

1.5 "Uaktualnienia" to zgodnie z niniejszą umową wersje uzupełniające produktu MAGIX. Inną nazwą mogącą pojawić się w umowie, a oznaczającą to samo, jest "Upgrade".

1.6 "Miejsce licencyjne" oznacza licencję przypisaną do określonego komputera użytkownika po aktywacji produktu MAGIX.

1.7 "Komercyjne wykorzystanie" to zgodnie z niniejszą umową każde użycie oprogramowania bądź jego zawartości w ramach działalności gospodarczej, mającej na celu pośrednie lub bezpośrednie uzyskanie korzyści finansowej (np. przez sprzedaż bądź licencjonowanie, wyświetlanie reklam podczas publikowania w Internecie itp.).

2. Przedmiot umowy

2.1 Na czas trwania umowy, MAGIX nie udziela nabywcy ('użytkownikowi') wyłącznego i nielicencjonowanego prawa na korzystanie z produktu MAGIX na liczbę komputerów zawartych w numerze seryjnym. Własność intelektualna i pozostałe prawa dotyczące ochrony oprogramowania pozostają przy MAGIX. Użytkownik uznaje własność intelektualną dotyczącą oprogramowania i zawartości, kopii zapasowych oraz dokumentacji. Odpowiedzialność za korzystanie z produktu MAGIX zgodne z umową ponosi nabywca oprogramowania.

2.2 W odniesieniu do uaktualnień następuje: tylko właściciele produktu podstawowego są uprawnieni do pobrania danego uaktualnienia. Korzystanie z uaktualnienia zależy od tego, czy jest się właścicielem i użytkownikiem produktu podstawowego. Zabronione jest odrębne przekazywanie uaktualnień stronom trzecim.

2.3 W przypadku aktualizacji oraz funkcji, które są udostępnianie w ramach Gwarancji Aktualności MAGIX, następuje: licencja na aktualizacje i funkcje udostępnione w przeciągu 12 miesięcy po pierwszej rejestracji produktu MAGIX, ogranicza się do instalacji, które zostały przeprowadzone w ciągu tego okresu. Jeżeli Gwarancja Aktualności zostanie przedłużona, to ograniczenie przestaje obowiązywać.

3. Instalacja i rejestracja

3.1 Razem z produktem MAGIX nabywca otrzymuje indywidualny numer seryjny, który należy podać podczas instalacji. Dodatkowo niezbędna jest jednorazowa rejestracja oraz aktywacja online. Numer seryjny uprawnia do aktywacji produktu MAGIX na liczbie komputerów podanych w numerze seryjnym; każdemu komputerowi przydzielane jest tym samym miejsce licencyjne. W przypadku przekroczenia liczby miejsc licencyjnych podanych w numerze seryjnym, warunkiem kolejnej aktywacji jest deaktywacja innego miejsca licencyjnego.

3.2 Jeżeli któraś z funkcji wymaga darmowej bądź podlegającej opłacie aktywacji (np. aktywacja kodeków), wówczas aktywacja taka może zostać przeprowadzona przez Internet; ponowna aktywacja może okazać się konieczna np. po wymianie sprzętu komputerowego/CPU.

3.3 Numery seryjne, konieczne do aktywacji poszczególnych funkcji dodatkowych, możesz pobrać w ciągu 90 dni od daty zakupu.

4. Rejestracja i ochrona danych

W celu użytkowania produktu MAGIX konieczna jest rejestracja w MAGIX Software GmbH. W ten sposób uzyskujemy pewność, że mamy do czynienia z oprogramowaniem oryginalnym, a Państwa licencja jest wykorzystywana zgodnie z warunkami licencji. Ponadto potrzebujemy rejestracji w celach rozliczeniowych względem naszych licencjodawców. Dlatego bezpośrednio po instalacji w automatycznie pojawiających się oknach dialogowych programu muszą Państwo przy użyciu swojego adresu e-mail i swojego numeru seryjnego dokonać rejestracji produktu i utworzyć przy tym konto użytkownika. Jeśli podsiadają już Państwo konto użytkownika w MAGIX Software GmbH, mogą go Państwo użyć w tym celu. Więcej informacji o ochronie danych osobowych znajdą Państwo w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych (http://rdir.magix.net/?page=YV391PPGD3Z0).

5. Korzystanie z oprogramowania i jego zawartości w ramach działalności gospodarczej

5.1 Oprogramowanie
Z oprogramowania można korzystać komercyjnie. Jedynym wyjątkiem jest produkt "Web Designer" (nie "Web Designer Premium"), którego wykorzystywanie w celach komercyjnych jest zabronione.

5.2 Zawartość
a) Wykorzystywanie treści - poza Live Sets - możliwe jest zasadniczo tylko w celach niekomercyjnych. Dotyczy to także tych plików muzycznych, wideo i obrazów oraz szablonów, które zostały nabyte poprzez zakup produktu MAGIX.

b) Zawartość będąca częścią produktów "Web Designer Premium" oraz "Photo & Graphic Designer" może być wykorzystywana do celów komercyjnych, ale tylko w obszarze własnej strony bądź tworzenia/obróbki własnych zdjęć i grafiki. Zabronione jest przekazywanie zawartości stronom trzecim w celach komercyjnych, np. w postaci zlecenia wykonania usługi.

c) Wykorzystywanie zawartości jako takiej, tzn. niezależnie od rezultatów uzyskanych podczas pracy z oprogramowaniem, jest zabronione w każdym przypadku. Obrazy będące częścią szablonów nie mogą być z tych szablonów wyodrębniane i wykorzystywane. Dotyczy to zarówno celów komercyjnych, jak i niekomercyjnych.

6. Zakaz kopiowania i wypożyczania; zakaz dokonywania zmian

6.1 Zarówno produkt MAGIX, jak i pisemne dokumentacje nie mogą być kopiowane częściowo bądź w całości. Wyjątek stanowi utworzenie kopii zapasowej.

6.2 Zarówno produkt MAGIX, jak i pisemna dokumentacja nie mogą być wypożyczane w celach zysku bądź w innych celach udostępniane na czas lub odpłatnie stronom trzecim. Dotyczy to także jeszcze niezainstalowanego oprogramowania (np. wypożyczanie komputera z zainstalowanym jedynie plikiem instalacyjnym), a użyczanego osobom trzecim za opłatą, w celach zarobkowych.

6.3 Zgodnie z §§ 69 d, e UrhG (Niemieckie prawo własności), zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu. Tym samym zabronione jest dzielenie oprogramowania na części, przekształcanie na obrazy obiektów, odkodowywanie, podrabianie bądź korzystanie z niego w inny sposób niż ten przewidziany w umowie.

7. Cesja i dodatkowe zastrzeżenia umowne:

Nie wolno Państwu ani tymczasowo, ani na stałe wypożyczać lub oddawać w leasing produktu MAGIX czy też udzielać na niego sublicencji ani licencji częściowej. Mogą Państwo jednak przenieść licencję użytkowania produktu MAGIX w całości na osobę trzecią, o ile wszystkie instalacje całkowicie odinstalują Państwo ze swojego komputera i nie zachowają Państwo żadnych kopii bezpieczeństwa. Wtedy muszą Państwo zwolnić wszystkie miejsca korzystania z licencji produktu MAGIX na swoim koncie użytkownika i zezwolić osobie trzeciej na zarejestrowanie produktu MAGIX na jego własnym koncie użytkownika. W przypadku niespełnienia wyżej wymienionych warunków każda cesja licencji produktu MAGIX będzie wymagać wyraźnej zgody firmy MAGIX.

8. Rękojmia i odpowiedzialność cywilna:

8.1 Informujemy, że zgodnie ze stanem techniki, nie da się uniknąć błędów w oprogramowaniu i należącej do niego dokumentacji. Niemożliwe jest takie stworzenie programów przetwarzających dane, które działałyby w każdych warunkach, zgodnie z każdym zapotrzebowaniem Klienta, we wszystkich programach i z każdym sprzętem komputerowym osoby trzeciej. MAGIX nie zapewnia nabywcy produktu wszystkich cech lub indywidualnej przydatności użytkowej zaplanowanej przez Klienta.

8.2 W przypadku odpłatnych produktów i usług MAGIX odpowiada za ewentualne szkody powstałe z winy firmy lub osób działających w imieniu firmy, a spowodowanych niedbalstwem - także pozaumownym - ale tylko w szczególnych sytuacjach, o ile naruszono obowiązek, którego dochowanie ma szczególne znaczenie dla osiągnięcia celu umownego (obowiązek kardynalny), jak również w przypadku narażenia na utratę życia, uszkodzenia ciała i naruszenia zdrowia.

8.3 W przypadku naruszenia obowiązków kardynalnych odpowiedzialność jest ograniczona do takich szkód, z których powstaniem należało się liczyć w ramach niniejszej umowy, o ile nie mamy do czynienia z zamiarem lub rażącym niedbalstwem lub o ile nie występuje obligatoryjna odpowiedzialność w związku z narażeniem na utratę życia, uszkodzeniem ciała i naruszeniem zdrowia.

8.4 MAGIX nie odpowiada za szkody mogące zostać opanowane przez Klienta, bądź szkody mogące zostać zażegnane przez podjęcie odpowiednich działań przez Klienta. W przypadku utraty danych MAGIX odpowiada tylko wielkością nakładu odpowiadającemu rekonstrukcji kopii zapasowych.

8.5 Niezależnie od zapisanych regulacji odpowiedzialność MAGIX ogranicza się do czterokrotności kosztów opłaty licencyjnej bądź ceny kupna, a dotyczącej przypadku szkody. Niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód spowodowanych przez MAGIX umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa.

8.6 W przypadku nieodpłatnych produktów i usług prawo rękojmi dotyczące wad rzeczowych i prawnych w stosunku do nieodpłatnego oddania do dyspozycji jest ograniczone do przypadku celowego przemilczenia wad przez MAGIX. Pozostała odpowiedzialność MAGIX w zakresie darmowego udostępniania jest ograniczona do przypadków działania umyślnego i rażącego niedbalstwa.

8.7 Odpowiedzialność, zgodnie z ustawą o odpowiedzialności cywilnej za produkt, pozostaje nienaruszona.

8.8 Zmiana ciężaru dowodu na niekorzyść klienta nie jest związana z powyższymi warunkami.

8.9 W przypadku funkcji zawartych w produkcie MAGIX, z których korzystanie odbywa się przez serwer internetowy, MAGIX zachowuje sobie prawo do zakończenia oferty w dowolnym momencie. Dostępność nie jest zagwarantowana.

9. Warunki udzielania licencji na produkty innych producentów:

Jeżeli produkt MAGIX zawiera oprogramowanie bądź treści innego producenta lub zawiera linki prowadzące do stron innych producentów, wiążące są także warunki licencyjne danego producenta. Jeżeli produkt MAGIX zawiera oprogramowanie bądź treści objęte licencją typu open source, wówczas wiążące są dla nich właściwe warunki licecyjne, a dotyczące na przykład edycji i dystrybucji tych części. Warunki licencjyjne podmiotów trzecich są dostępne w dostarczonym pliku.

10. Pomoc techniczna

MAGIX oferuje zarejestrowanym użytkownikom elektroniczną pomoc internetową w okresie obowiązywania gwarancji. Obejmuje ona mailową lub internetową pomoc dotyczącą pytań odnoszących się do instalacji bądź problemów powstałych podczas instalacji. Udostępnienie pomocy technicznej pozostaje wyłącznie w uznaniu MAGIX i nie jest w żadnym wypadku połączone z gwarancją i rękojmią.

11. Pozostałe

11.1 Powyższa umowa dotyczy wszystkich postanowień pomiędzy obiema stronami, dotyczących przedmiotu umowy. Dodatkowe porozumienia umowne nie mają mocy prawnej. Ustne zobowiązania wyrażone przez MAGIX lub pracowników firmy nie są wiążące i w żaden sposób nie zmieniają ani nie kwestionują warunków licencji.

11.2 Jeżeli jedno lub kilka postanowień niniejszej umowy jest lub stanie się nieskuteczne, nie narusza to skuteczności całej umowy. W miejsce postanowień, które utraciły moc prawną, wchodzą w życie inne, których warunki pokrywają się możliwie najbardziej z zamierzonym celem. Obowiązującym prawem jest prawo Republiki Federalnej Niemiec.