1 Ogólne

 • Poniższe warunki są częścią wszystkich umów zawartych z nami. Zobowiązujemy się do przestrzegania tych warunków w naszych działaniach, nawet poza umowami.
 • Najnowsza wersja niniejszych ogólnych warunków ma również zastosowanie do wszystkich kolejnych transakcji bez wyraźnego oświadczenia lub zgody po ich zawarciu. Nie ma to wpływu na ważność naszej umowy EULA; oba zestawy warunków obowiązują równolegle. W przypadku niezamierzonego pokrywania się te ogólne warunki mają pierwszeństwo.
 • Niniejszym sprzeciwiamy się kontr-potwierdzeniom, kontrofertom lub innym odniesieniom przez kontrahenta do warunków handlowych; zmienione warunki kontrahenta obowiązują tylko wtedy, gdy zostaną przez nas potwierdzone pisemnie.

2 wysyłki email

 • Deklaracja zgodności z warunkami umowy
  Zasadniczo wiadomości e-mail (reklama / biuletyn) są wysyłane wyłącznie po uprzednim zadeklarowaniu zgody przez adresata (rejestracja). Niniejsza deklaracja zgody musi spełniać w szczególności następujące wymagania:
  • Zgoda musi być udzielana aktywnie i dyskretnie. Adresat musi albo kliknąć / zaznaczyć pole, albo przedstawić równie jednoznaczne oświadczenie o wyrażeniu zgody. Oświadczenie to musi dotyczyć wyłącznie reklamy i nie może być częścią innych oświadczeń (np. zgody na ogólne warunki lub ogólne zasady prywatności).
  • Zgoda musi zostać wyrażona w sposób świadomy. Beneficjent zgody musi być wyraźnie wymieniony. Sektory działalności i obszary, które mają być promowane, muszą być również jasno i zrozumiale określone.
  • Zgoda wyrażona przez osoby nieletnie jest ważna tylko, gdy
   • podmiot osiągnął wiek lat 16., lub
   • zgoda została wyrażona przez opiekuna prawnego.
  • Po uzyskaniu wyraźnej zgody i konkretnego wskazania, że można ją odwołać w dowolnym momencie i ze skutkiem na przyszłość. Powiadomienie zawiera szczegółowe informacje na temat tego, jak i komu przysługuje prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie może być bardziej złożone, niż jej wyrażenie. Po otrzymaniu żądania wycofania, staje się ono skuteczne najpóźniej po pięciu dniach roboczych.
 • Wyjątek stanowią wiadomości email wysłane do klientów bez uprzedniej rejestracji, czy akceptacji (cf 2.1) w następujących przypadkach:
  • istniejące uprzednio relacje z klientem (wymienione na podstawie istniejącej umowy),
  • reklamę bezpośrednią produktów powiązanych lub usług,
  • powiadomienie o możliwości cofnięcia zgody (po oświadczeniu, każdorazowo w przypadku użycia adresu email) bez ponoszenia żadnych kosztów, z wyjątkiem kosztów sądowych oraz określonych prawem według stawek, oraz
  • brak sprzeciwu.
 • Klient, np. nasz partner kontraktowy, może być łatwo zidentyfikowany. Każdy email biznesowy może zawierać łatwo rozpoznawalne informacje odnośnie podmiotu nadawcy. Taki przypis powinien zawierać następujące informacje:
  • nazwa oraz adres pod których klient jest zarejestrowany; w przypadku osób prawnych: rejestr sądowy lub rejestry powiązane, wypis spółki lub rejestrów powiązanych, których przepisy wykazują identyfikator jednoznaczny dla takich podmiotów;
  • Dane kontaktowe, a przynajmniej prawidłowy numer telefonu lub adres email, bądź informacja z formularza kontaktowego w rozumieniu Artykułu 5 ust. 1 dyrektywy 2000/31/EC Parlamentu Europejskiego w sprawie prawa handlowego oraz praw powiązanych (np. w Niemczech § 5 ust. 1 Telemediengesetz (TMG))
  • Numer identyfikacyjny VAT lub inny numer identyfikacji podatkowej, jeśli dostępny.
  Dalsze obowiązki informacyjne wynikające z prawa krajowego pozostają nienaruszone.
 • Każdy e-mail powinien zawierać powiadomienie o możliwości rezygnacji (wyrejestrowaniu). Rezygnacja z subskrypcji powinna być możliwa dla odbiorców bez posiadania danych uwierzytelniających (np. nazwy użytkownika i hasła). Wyjątek stanowi Biuro reklamacji, które wymusza obowiązek przekazywania ofert specjalnej treści i tylko ze względu na te cechy.
 • Ani nadawca, ani charakter komercyjny nie będą ukrywane lub przemycane w nagłówku lub temacie wiadomości e-mail. Ukrywanie lub przemycanie ma miejsce, gdy nagłówek lub wiersz tematu są celowo zaprojektowane w taki sposób, aby nie dawać odbiorcom żadnych bezpośrednich informacji dotyczących faktycznej tożsamości nadawcy lub handlowego charakteru wiadomości.

3 Rozwiązywanie sporów

Zgodnie z § 36 VSBG (ustawa o alternatywnych metodach rozwiązywania sporów konsumenckich, patrz dyrektywa 2013/11 / UE), niniejszym informujemy, że nie będziemy uczestniczyć w postępowaniach rozstrzygających spory prowadzonych przez komisje konsumenckie ani nie jesteśmy do tego zobowiązani.

Platforma Komisji Europejskiej dotycząca internetowego rozstrzygania sporów
https://www.ec.europa.eu/consumers/odr

4 docelowe prowizje

 • Dopuszczalny jest wybór prawa, jednak miasto Oldenburg będzie miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających ze stosunku umowy.
 • Prawo Federalnej Republiki Niemiec ma zastosowanie. Międzynarodowe prawa sprzedażowe są wyłączone. Dotyczy to także ustaleń Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).
 • Nieskuteczność indywidualnych prowizji w ogólnych warunkach sprzedaży nie wpływa na efektywność pozostałych prowizji w programie. Za nieefektywne prowizje uważa się te, które nie są zastąpione ich skutecznymi odpowiednikami w celu osiągnięcia ekonomicznego celu sprzedaży w maksymalnym możliwym stopniu.