Helt nytt
Ashampoo®
AI Assistant
Artificiell intelligens för alla!

Kraften i ChatGPT i dina händer

Allmänna villkor

Följande villkor är en del av alla avtal som ingåtts med oss. Vi lovar att följa dessa villkor i våra handlingar även utan kontrakt.

Följande översättning är endast för din information. I händelse av konflikt eller inkonsekvens mellan denna översatta version och den engelska versionen, ska den engelska versionen gälla.

1. Allmänt

 1. Följande villkor är en del av alla avtal som ingåtts med oss. Vi lovar att följa dessa villkor i våra handlingar även utan kontrakt.
 2. Den senaste versionen av dessa allmänna villkor ska också gälla för alla efterföljande transaktioner utan uttrycklig förklaring eller samtycke när de ingås. Giltigheten för vår EULA ska inte påverkas; båda uppsättningarna av villkor ska tillämpas parallellt. Vid en oavsiktlig händelse av överlappning ska dessa allmänna villkor ha företräde.
 3. Vi invänder härmed motbekräftelser, moterbjudanden eller andra hänvisningar från den avtalsslutande parten till deras affärsvillkor; avvikande villkor för den avtalsslutande parten ska endast tillämpas när vi bekräftar oss skriftligen.

2. Skicka e-postmeddelanden

 1. Förklaring om samtycke

  I allmänhet ska e-postmeddelanden (annons/nyhetsbrev) endast skickas efter godkännande från adressaten (opt-in). Detta godkännande måste uppfylla följande krav:
  1. Samtycke måste ges aktivt och diskret. Mottagaren måste antingen klicka/kryssa för en ruta eller lämna ett lika uttryckligt medgivande. Denna deklaration måste endast gälla för reklam och kan inte ingå i andra deklarationer (t.ex. samtycke till allmänna villkor eller allmän integritetspolicy).
  2. Samtycke måste ha givits för det specifika fallet och på ett informerat sätt. Mottagaren av samtycket måste särskilt anges. Affärssektorer och områden som ska främjas måste också anges tydligt och begripligt.
  3. Godkännande från minderåriga ska endast vara giltigt under förutsättning att
   • personen har fyllt 16 år, eller
   • samtycke har deklarerats av deras juridiska förmyndare.
  4. När vi har fått medgivande ska vi tydligt och specifikt påpeka att det kan återkallas när som helst och med verkan för framtiden. Meddelandet ska innehålla information om hur och till vem som återkallande av samtycke ska meddelas. Återtagande av samtycke ska inte vara mer komplicerat än att ge samtycke. När den har mottagits ska avbeställningen träda i kraft senast efter fem arbetsdagar.
 2. Som undantag ska det vara möjligt att skicka e-post till kunder utan föregående opt-in (se 2.1) under förutsättning att följande villkor gäller:

  1. pre-existerande kundrelationer (befintliga utbytesavtal mot betalning),
  2. direkt reklam för egna liknande produkter eller tjänster,
  3. anmälan om möjligheten att återkalla samtycke (vid förklaring och med varje användning av e-postadressen) utan att medföra några andra kostnader än överföringskostnader, som regleras av basräntor, och
  4. ingen invändning görs.
 3. Kunden, dvs vår avtalspartner, ska vara tydligt identifierbar. Varje företagsrelaterad e-post som skickas ska innehålla ett lätt igenkännligt avtryck som fulltext. Avtrycket ska innehålla följande information:

  1. namn och adress under vilken klienten är registrerad; när det gäller juridiska personer: handelsregister, föreningsregister, partnerskapsregister eller kooperativsregister där de ingår tillsammans med relevant registreringsnummer;
  2. kontaktinformation, men åtminstone ett giltigt telefonnummer eller elektroniskt kontaktformulär, samt en e-postadress och avtryck i den mening som avses i artikel 5.1 i EU: s e-handelsdirektiv 2000/31/ EG och deras nationella implementeringar (t.ex. i Tyskland: § 5 (1) Digitale-Dienste-Gesetz (DDG))
  3. Momsidentifieringsnummer eller företagsidentifikationsnummer, om tillgängligt.
  Ytterligare informationskrav enligt nationell lagstiftning ska inte påverkas.
 4. Varje e-postmeddelande ska innehålla ett meddelande om prenumeration (opt-out). Avregistrering ska i princip vara möjlig för mottagare utan kunskap om åtkomstbevis (t.ex. användarnamn och lösenord). Undantag kan tillåtas av eco Complaints Office, förutsatt att den erbjudna tjänsten kräver olika hantering på grund av specialfunktioner.
 5. Varken avsändare eller kommersiell karaktär ska döljas eller döljas i rubriken eller ämnesraden på e-postmeddelandet. Dölja eller förklädnad inträffar när rubrik eller ämnesrad är avsiktligt utformad för att ge mottagarna ingen eller vilseledande information om avsändarens faktiska identitet eller meddelandets kommersiella karaktär.

3. Tvistlösning

I enlighet med § 36 VSBG (lag om alternativ tvistlösning för konsumenttvister, se direktiv 2013/11/EU) informerar vi dig härmed om att vi inte kommer att delta i tvistlösningsförfaranden riktade av konsumentskillnadskommittéer och vi är inte heller skyldiga att göra det.

EU-kommissionens plattform för tvistlösning online https://www.ec.europa.eu/consumers/odr

4. Slutbestämmelser

 1. Val av lag som är tillåtet, Oldenburg ska vara jurisdiktion för alla tvister som följer av avtalsförhållandet.
 2. Förbundsrepubliken Tysklands lag ska tillämpas. Internationell försäljningslag är undantagen. Detta gäller också uttryckligen tillämpningen av FN: s konvention om avtal om internationell försäljning av varor (CISG).
 3. Ineffektivitet hos enskilda bestämmelser i dessa allmänna försäljningsvillkor ska inte påverka effektiviteten hos återstående bestämmelser. Ineffektiva bestämmelser ska anses ersättas av effektiva bestämmelser som är lämpliga för att förverkliga de utelämnade bestämmelsernas ekonomiska syfte så långt som möjligt.