Gloednieuw
Ashampoo®
AI Assistant
Kunstmatige intelligentie voor iedereen!

De kracht van ChatGPT in jouw handen

Algemene Voorwaarden

De volgende voorwaarden maken deel uit van alle met ons gesloten contracten. Wij verbinden ons ertoe deze voorwaarden ook buiten de contracten om in acht te nemen.

De volgende vertaling is alleen voor uw informatie. In het geval van een conflict of inconsistentie tussen deze vertaalde versie en de Engelse versie, prevaleert de Engelse versie.

1. Algemeen

 1. De volgende voorwaarden maken deel uit van alle met ons gesloten contracten. Wij verbinden ons ertoe deze voorwaarden ook buiten de contracten om in acht te nemen.
 2. De laatste versie van deze algemene voorwaarden is ook van toepassing op alle volgende transacties zonder uitdrukkelijke verklaring of toestemming bij het afsluiten ervan. De geldigheid van onze EULA (eindgebruikerlicentieovereenkomst) wordt niet aangetast; beide reeksen voorwaarden zijn parallel van toepassing. In het onbedoelde geval van overlapping hebben deze algemene voorwaarden voorrang.
 3. Wij maken hierbij bezwaar tegen tegenbevestigingen, tegenaanbiedingen of andere verwijzingen van de contractant naar zijn zakelijke voorwaarden; afwijkende voorwaarden van de contractant gelden alleen als deze door ons schriftelijk bevestigd zijn.

2. Verzending van e-mails

 1. Toestemmingsverklaring

  In het algemeen worden e-mails (reclame/nieuwsbrief) alleen verzonden na een voorafgaande toestemmingsverklaring van de geadresseerde (opt-in). Deze toestemmingsverklaring moet met name aan de volgende eisen voldoen:
  1. De toestemming moet actief en discreet gegeven worden. De geadresseerde moet een vakje aanklikken/aanvinken of een even expliciete toestemmingsverklaring afgeven. Deze verklaring moet alleen van toepassing zijn op reclame en kan geen deel uitmaken van andere verklaringen (bv. toestemming voor algemene voorwaarden of algemeen privacybeleid).
  2. De toestemming moet voor het specifieke geval en op een geïnformeerde manier zijn gegeven. De begunstigde van de toestemming moet specifiek genoemd worden. Ook bedrijfssectoren en -gebieden die moeten bevorderd worden, moeten duidelijk en begrijpelijk vermeld worden.
  3. Toestemming van minderjarigen is alleen geldig op voorwaarde dat
   • personen de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt, of
   • de toestemming is door hun wettelijke voogden verklaard.
  4. Bij het verkrijgen van de toestemming zullen wij er duidelijk en specifiek op wijzen dat deze op elk moment en met effect voor de toekomst herroepbaar is. In de kennisgeving wordt vermeld hoe en aan wie de intrekking van de toestemming moet worden meegedeeld. Het intrekken van de toestemming mag niet ingewikkelder zijn dan het geven van toestemming. Na ontvangst wordt de intrekking uiterlijk na vijf werkdagen van kracht.
 2. Bij wijze van uitzondering is het mogelijk om zonder voorafgaande opt-in (zie 2.1) e-mails naar klanten te sturen, mits de volgende voorwaarden van toepassing zijn:

  1. bestaande klantrelatie (bestaande uitwisselingsovereenkomst tegen betaling),
  2. directe reclame voor eigen gelijksoortige producten of diensten,
  3. kennisgeving van de mogelijkheid om de toestemming in te trekken (bij aangifte en bij elk gebruik van het e-mailadres) zonder andere kosten dan overdrachtskosten, zoals geregeld in de basistarieven, en
  4. er wordt geen bezwaar gemaakt.
 3. De cliënt, d.w.z. onze contractuele partner, dient duidelijk herkenbaar te zijn. Elke verzonden zakelijke e-mail moet een gemakkelijk herkenbare opdruk als volledige tekst bevatten. Het impressum bevat de volgende informatie:

  1. naam en adres waaronder de cliënt is geregistreerd; in het geval van rechtspersonen: handelsregister, verenigingsregister, partnerschapsregister of register van coöperaties waarin zij opgenomen zijn, met het bijbehorende registratienummer;
  2. contactinformatie, maar ten minste een geldig telefoonnummer of elektronisch contactformulier, evenals een e-mailadres en een impressum in de zin van artikel 5, lid 1, van de EU-richtlijn betreffende elektronische handel 2000/31/EG en de nationale implementaties daarvan (bv. in Duitsland): § 5 (1) Digitale-Dienste-Gesetz (DDG))
  3. Btw-identificatienummer of bedrijfsidentificatienummer, indien beschikbaar.
  Verdere informatieverplichtingen op grond van de nationale wetgeving blijven onverlet.
 4. Elke e-mail bevat een afmeldingbericht (opt-out). Uitschrijven is in principe mogelijk voor ontvangers zonder kennis van toegangsgegevens (bijv. gebruikersnaam en wachtwoord). Uitzonderingen kunnen toegestaan worden door het ecoklachtenbureau, op voorwaarde dat de aangeboden dienst een andere behandeling vereist als gevolg van bijzondere kenmerken.
 5. Noch de afzender, noch het commerciële karakter mogen in de koptekst of de onderwerpregel van de e-mail worden verborgen of verhuld. Verborgenheid of vermomming vindt plaats wanneer de koptekst of onderwerpregel opzettelijk bedoeld is om de ontvangers geen of misleidende informatie te geven over de werkelijke identiteit van de afzender of het commerciële karakter van het bericht.

3. Geschillenbeslechting

Overeenkomstig § 36 RABC (Richtlijn betreffende Alternatieve Beslechting van Consumentengeschillen, wet inzake alternatieve geschillenbeslechting voor consumentengeschillen, zie richtlijn 2013/11/EU) delen wij u hierbij mee dat wij niet zullen deelnemen aan geschillenbeslechtingsprocedures die worden aangestuurd door consumenten-arbitragecommissies en dat wij daartoe ook niet verplicht zijn.

Platform van de EU-Commissie inzake online geschillenbeslechting https://www.ec.europa.eu/consumers/odr

4. Slotbepalingen

 1. Keuze van het recht toelaatbaar zijnde, is Oldenburg de bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie.
 2. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. Het internationale kooprecht is uitgesloten. Dit geldt ook uitdrukkelijk voor de toepassing van het Conventie van de Verenigde Naties over Contracten voor de Internationale Verkoop van Goederen (CIVG).
 3. De ondoeltreffendheid van welke afzonderlijke bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden dan ook heeft geen invloed op de doeltreffendheid van de overige bepalingen. Ondoeltreffende bepalingen worden geacht door doeltreffende bepalingen die geschikt zijn om het economische doel van de weggelaten bepalingen zoveel mogelijk te verwezenlijken te vervangen zijn.